Изработване на Електрически табла

“Елинс Инженеринг” ЕООД разполага с цех и съвременно оборудване за изработване на електромерни, разпределителни и командни електрически табла, табла за управление на осветителни, вентилационни и климатични уредби, както за дома, така и за индустрията. Изработените табла се изпитват и сертифицират.

Изработване на Електрически табла

Орган за контрол от вид "С"

"Елинс Инженеринг" ЕООД разполага с акредитиран орган за контрол от вида “С”, който е обособено самостоятелно звено, относно декларирания обхват на измервателната и контролната си дейност съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012, като ОКС е включен в регистъра на Българската Служба за Акредитация.

Орган за контрол от вид "С"

История на дружеството

“Елинс Инженеринг” ЕООД е компания предлагаща услуги в областта на електроенергетиката, телекомуникациите и системите за сигурност. Дружеството е основано през 2007 г. от екип специалисти, като основната цел е предлагане на качествени услуги, съгласно изискванията на международни и европейски стандарти, правилници, и наредби. През годините на своето развитие компанията е създала контакти с много фирми, лидери в производството и дистрибуцията на ел. апаратура и ел. материали, което допринася за достигане на високо ниво на професионализъм при проектиране и изграждане на различнте видове електрически системи и уредби.

История на дружеството

Курсове и квалификации на персонала

Служителите на дружеството в сътрудничество с неговите партньори, регулярно преминават различни видове курсове на обучение с цел повишаване на квалификацията и затвърждаване на своите знания и умения, в резултат на това през годините на развитие на компанията, Ръководството на “Елинс Инженеринг” ЕООД се е убедило, че образованието и добрата мотивация са основа за постигане високо качество на предлаганите услуги.

Курсове и квалификации на персонала

Декларация на ръководството относно политиката и целите на ОКС при Елинс Инженеринг ЕООД

Органът за контрол от вид С при „Елинс Инженеринг” ЕООД прилага своя документирана система за управление, съгласно стандарта БДС EN /IEC 17020:2012 и изискванията за акредитация на ИА БСА. Политиката и свързаните с нея цели на Органа за контрол от вид С при „Елинс Инженеринг” ЕООД за осъществяване на дейността по контрол са изложени в декларация на ръководството.

Декларация на ръководството относно политиката и целите на ОКС при Елинс Инженеринг ЕООД