От 2010 г. “Елинс Инженеринг” ЕООД разполага с екип от проектанти по част "Електрическа", като предлаганите услуги в тази област включват проектиране на следните видове инсталации и уредби:

 • Проектиране на електрически табла, силови и осветителни електрически уредби
 • Проектиране на мълниезащитни и заземителни уредби
 • Проектиране на системи за вътрешно озвучаване и оповестяване
 • Проектиране на структурни кабелни системи и системи за комуникация
 • Проектиране на телефонни, телевизионни, домофонни и видеодомофонни системи
 • Проектиране на пожароизвестителни системи и системи за отчитане наличието на вредни газове
 • Проектиране на системи за видеонаблюдение, сигнално – охранителни системи и системи за контрол на достъпа, и отчитане на работното време
 • Проектиране на системи за комлексна автоматизация на дома и офиса, системи за сградна автоматизация / BMS /

Проектите изготвени от специалисти на “Елинс Инженеринг” ЕООД са съобразени със съответните европейски и международни наредби, стандарти и правилници, действащи на територията на Република България, някой от които са:

 • Наредба No 1 за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради
 • Наредба No 3 за устройство на електрически уредби и електропроводни линии
 • Наредба No 4 за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства
 • Наредба 16-116 за техническа експлоатация на електрообзавеждането
 • Наредба No Iз-1971 за строително - технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
 • Наредба No 8121з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
 • БДС EN 61439 - Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение

Проектантите на дружеството са редовни членове на КИИП РК - Варна, информация за квалификацията им може да получите от приложените файлове в долната част на настоящата страница и от раздел "Курсове и квалификации на персонала" разположен в началната страница на сайта.

Примерни проекти на електрически инсталации, изготвени от проектанти на дружеството може да разгледате от прикачените файлове, разположени в долната част на настоящата страница.