Органът за контрол от вида “С” функционира от 2008 г., като обособено самостоятелно звено, относно декларирания обхват на измервателната и контролната си дейност при „Елинс Инженеринг” ЕООД - гр. Варна. Органът за контрол притежава изградена система за управление, където са описани неговите функции и областта на компетентност съгласно изискванията на стандарта БДС EN ISO/IEC 17020:2012.

Идентификация на Органа за Контрол в организацията, от която е част:Oрганът за контрол от вида С към „Елинс Инженеринг” ЕООД - гр. Варна има следния утвърден обхват на дейност:

Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V чрез:

  • Kонтрол на съпротивлението на изолацията в електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V;
  • Kонтрол на съпротивлението на защитни заземителни уредби;
  • Конторл на съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби.

Електрически уредби и съоръжения до 1000V чрез:

  • Kонтрол на импеданса на контура „ фаза – защитен проводник” в електрически уредби и съоръжения до 1000 V (Zs);
  • Контрол на тока на задействане, времето на изключване и допирното напрежение на защитни прекъсвачи - ЗП в електрически уредби и съоръжения до 1000 V.

Контрол параметрите на микроклимата:

  • Температура на въздуха;
  • Относителна влажност на въздуха;
  • Скорост на движение на въздуха.

Изкуствено осветление:

  • Контрол на осветеност.

Всеки процес, касаещ контрол на параметри се определя от конкретен договор или заявка за контрол с предварително предоставяне условията на контрол по ОKП 08 "Приемане на заявки за контрол, планиране и провеждане на контрола" и ФОК 08.04 “Договор с клиент за извършване на контрол”. Органа за контрол при „Елинс Инженеринг” ЕООД - гр. Варна има сключена актуална застраховка “Гражданска отговорност” за всяка текуща година, като Ръководителя на ОКС отговаря за актуалността и периодичното подновяване на същата.

Органът за контрол от вида С при „Елинс Инженеринг” ЕООД - гр. Варна има изградена своя ценова политика, която се отразява в конкретните цени на услугите, които ОКС предлага на основание на своята компетентност в утвърден ценоразпис, посочен във ФОК 08.03 „ Ценоразпис на услугите по контрол”, като ОКС е създаден, като такъв със заповед на Управителя на „Елинс Инженеринг” ЕООД- гр. Варна. В своята дейност по извършване на технически контрол, ОКС е независим.

Следните документи са достъпни от сайта на дружеството, както следва:

ФОК 08.05 - Общи условия за предоставяне на услуги по контрол: Запознаване на клиента с утвърдените правила и условия за работа на органа за контрол при „Елинс Инженеринг” ЕООД, включително и с изискванията за конфиденциално управление на информацията, получена или създадена по време на изпълнение на дейностите по контрол, както и случаите, при които същата или части от нея могат да бъдат оповестени пред заинтересовани страни.

ФОК 08.03 - Ценоразпис за услугите по контрол: Ръководителя на ОК отговаря за изготвянето и оповестяването на ФОК 08.03 “Ценоразпис на услугите по контрол”, които органът за контрол извършва за клиентите си.

ФОК 08.01 - Заявка за контрол: Приемането на запитвания и/или заявки за контролни дейности се извършва чрез попълване на ФОК 08.01 „Заявка за контрол” при посещение на клиента на място в офиса на „Елинс Инженеринг” ЕООД или чрез изпращане на писмо или факс, когато клиента няма възможност да посети офиса на дружеството.

ФОК 11.01 - Карта за жалби и възражения: В случаите на предявени жалби и/или възражения от клиента или заинтересовани страни, те се документират във ФОК 11.01 „Карта за жалба/възражение” и се докладват на Ръководителя на ОКС.

ОКП 12 - Правила за позоваване на акредитация от ИА БСА и за ползване на акредитационния символ на ИА БСА: Процедурата има за цел да определи реда и условията за позоваване на акредитация получена от Националния Орган по Акредитация - Изпълнителна Агенция „Българска Служба за Акредитация", както и тези за използване на акредитационния символ на ИА БСА.

Стандарти и Наредби по които работи Органа за Контрол от Вида "С":

БДС 4309-74
БДС 2406-82
БДС 3820-74
БДС 16686-87
БДС 14776-87
БДС EN 12464-1:2004/2011
Наредба №16-116/НТЕЕ-2008-ДВ, бр.26/2008 г.
Наредба НУЕУЕЛ №3 - 2004 г. - ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г., изм. доп. ДВ бр. 192 /22.10.13 г.
Наредба №4 НМСВСОП - 2010 г. - ДВ. бр.6 от 18 Януари 2011г. Наредба №49 , ДВ, бр. 7/1976 г.
Наредба № 24, ДВ, бр. 95/2003 г.
Наредба № 9, ДВ, бр. 46/1994 г.
Наредба № 2, ДВ, бр. 15/2007 г.
Наредба № РД-07-3, ДВ, бр.63/2014 г.